1. SZELLEMI TERMÉK A SZAKFORDÍTÓK PIACI PROFILJA: KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK (ÖSSZEFOGLALÁS)

Az eTransFair projekt első szellemi termékcsomagjának fő eleme egy olyan kompetencialista összeállítása volt, amely kifejezetten a szakfordítók készségeit vette górcső alá. Ennek elkészítéséhez azokat az európai modelleket vettük alapul, amelyek a fordítók általános kompetenciaprofiljának alkotóelemeire összpontosítottak, majd megpróbáltuk megfogalmazni, milyen plusz kompetenciák szükségesek a szakfordítók számára. Mindennek alapján dolgoztunk ki egy olyan, több modulból álló képzéstervezetet, amelyet más egyetemek is fontolóra vehetnek, amikor tanterveiket a kurrens piaci elvárások alapján kívánják átalakítani.    

Első lépésként megpróbáltuk a témát szélesebb kontextusba helyezni, és megvizsgáltuk a tolmács- és fordítópiac legfrissebb európai és nemzetközi statisztikai kimutatásait (EUATC, 2016). A vizsgálat adatait, illetve a tolmács-és fordítópiac fontosabb szabványait is figyelembe véve megpróbáltuk felvázolni, hogy milyen szakmai készségekkel és kompetenciákkal kell ma egy szakfordítónak rendelkezni a piac elvárásai szerint. 

A második szakaszban összegyűjtöttük, és először általánosságban vázoltuk, majd részleteiben is elemeztük azokat az európai projekteket, amelyek a fordítói kompetencia egyes aspektusait vizsgálják (pl. EMT, Optimale, Agora, Transcert, CIUTI, BME-Proford). A különböző készségek összehasonlítását követően feltártuk a projektek által összeállított profilok pozitív és negatív vonásait, továbbá rámutattunk néhány terminológiai jellegű problémára: ezen belül pedig megpróbáltuk érzékeltetni, milyen nehéz a „szakfordítás” kifejezést bizonyos nyelvekre lefordítani, illetve mennyire nincs konszenzus arra nézve, hogy pontosan mit is takar ez a terminus. 

A fent vázolt vizsgálatok, összehasonlító elemzések, és szakirodalmi áttekintés alapján beazonosítottuk és tanulási eredményekre konvertáltuk azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyekkel véleményünk szerint egy képzett szakfordítónak rendelkeznie kell, majd ezek alapján állítottunk össze egy olyan modul-listát, amely a projekt részeként kialakítandó kísérleti szakfordítóképzés építőelemeit alkotja majd. A lista kiegészítésként azoknak a szerepeknek a jegyzékét is megadtuk, amelyeket a szakfordítók tölthetnek be egy fordítóirodában.           

Az első szellemi termék során kialakított modultervezetek egy újonnan összeállítandó tanterv (a második szellemi termék) elemeit alkotják, majd a harmadik szellemi termék során az egyes modulok tartalmi elemeit is részletesen kidolgozzuk. A projekt hároméves időtartama alatt illetve azt követően a projekt első fázisában felvázolt kompetencialistát a későbbi projekttevékenységek eredményeit is figyelembe véve folyamatosan figyelemmel kísérjük, és szükség esetén módosítjuk.

Kompetencia[1]

Tanulási eredmények/deszkriptorok

1. FORDÍTÁSI KOMPETENCIA

 

Tudás[2]

A folyamatokra fókuszálva (procedurális készségek elsajátítása) számos fordítási modellt és módszert átlát.

Ismeri a fordítási stratégiákat és technikákat.

Készségek [3]

Megérti a forrásnyelvi szövegeket, és az ügyfél igényeinek, valamint a szkoposznak megfelelő fordítást tud létrehozni.

Képes felismerni és megoldani fordítási problémákat.

Felismeri és helyesen alkalmazza a fordítási stratégiákat és technikákat, megfelelő metanyelv használatával.

2. NYELVI KOMPETENCIA

 

Tudás

Tisztában van a forrásnyelv és a célnyelv nyelvi és (inter)textuális konvencióival  

Tudja, hogyan kell helyesen alkalmazni ezeket a konvenciókat a forrásnyelven és a célnyelven egyaránt.

Készségek

Össze tudja hasonlítani a forrásnyelv és a célnyelv nyelvi és (inter)textuális konvencióit és egyéb sajátosságait, valamint képes a helyi igényeknek megfelelően adaptálni (lokalizálni) a szöveget.

Érzékenység/attitűd[4]

Figyelemmel kíséri a forrásnyelv és a célnyelv legfrissebb változásait, illetve fejlődését.

3. INTER- ÉS TRANSZKULTURÁLIS[5] KOMPETENCIA

 

Tudás

Ismeri a kultúra/kultúrák alapelveit és tisztában van azok konvencióival.

 

Készségek

Képes felismerni, alkalmazni és kezelni az (inter)kulturális alapelveket és konvenciókat.

Képes szövegalkotásban/fordításban alkalmazni az (inter)kulturális alapelveket és konvenciókat.

Össze tudja hasonlítani a forrásnyelv és a célnyelv kulturális konvencióit

Érzékenység/attitűd

Figyelemmel kíséri a kultúra/kultúrák legújabb változásait, illetve fejlődését.

     

 

ETRANSFAIR KOMPETENCIAPROFIL A SZAKFORDÍTÓK PIACORIENTÁLT KÉPZÉSÉHEZ

 

 4. LEKTORI KOMPETENCIA

 

Tudás

Ismeri az egynyelvű és kétnyelvű lektoráláshoz kapcsolódó általános fogalmakat.

 

 

Készségek

Képes helyesen alkalmazni a fenti fogalmakat az egynyelvű és kétnyelvű lektorálási folyamat során. 

 

Érzékenység/attitűd

Ismeri a professzionális lektorálási gyakorlatot, és ennek hatását a fordítási projektre. 

 

5. SZAKTERÜLETI KOMPETENCIA

 

 

Tudás

Be tudja azonosítani az egyes szakterületeket.

 

Tisztában van az egyes szakterületek nyelvi és (inter)textuális konvencióival

 

Készségek

Képes fordítani az egyes szakterületeken.

 

Képes szerkeszteni és/vagy célnyelvi szöveget létrehozni az egyes szakterületeken.

 

Érzékenység/attitűd

Figyelemmel kíséri az egyes szakterületek legújabb változásait, illetve fejlődését.

 

6. TECHNOLÓGIAI KOMPETENCIA

 

 

Tudás

Ismeri a piacon elérhető fordítási és kommunikációs technológiákat.

 

Különbséget tud tenni a technológiák között, és ki tudja választani a szövegnek/fordítási megbízásnak leginkább megfelelőt.

 

Készségek

Képes hatékonyan használni a fordítási és kommunikációs technológiákat.

 

Érzékenység/attitűd

Átlátja az ügyfél fordítási utasításainak végrehajtásához szükséges technológiai követelményeket.

 

7. INFORMÁCIÓKERESÉS & TERMINOLÓGIAI KOMPETENCIA

 

 

Tudás

Ismeri a terminológia általános fogalmait.

 

Készségek

Képes a megfelelő stratégiák alkalmazására a terminológiai adatbázis kialakítása, és a terminusok fordítása során.

 

Képes a terminológia kezelésére (adatbázisokban) és testre szabására a konkrét fordítási projektekhez.

 

Érzékenység/attitűd

Megfelelő forráskritikát tud alkalmazni a dokumentumok és terminológiai források megbízhatóságát illetően.

 

8. SZAKMAI KOMPETENCIA

 

 

Projektmenedzsment

Ismeri a projektmenedzsment általános fogalmait és szakmai normáit.

 

Tisztában van a fordítóirodák felépítésével és működésével.

 

Átlátja, hogy a fordítóipari és más külső tényezők hogyan befolyásolják a projektmenedzsment szemléletet.

 

Ismeri a piacon elérhető, a projektmenedzserek által használt technológiákat.

 

Vállalkozói készség

Átlátja a szabadúszó fordítók és az alkalmazásban lévő fordítók munkája közti különbségeket.

 

Ismeri azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek az adott országban egy vállalkozás beindításához szükségesek.

 

Ismeri az adott ország számviteli és adózási alapelveit.

 

Ismeri az adott ország (felelősség)biztosítási alapelveit.

 

Fel tudja mérni, milyen alapelvek és folyamatok kapcsolhatók egy projekthez az adott országban.

 

Ismeri a szakma jogi vonatkozásait, és releváns fogalmait.

 

Ismeri a szakma etikai vonatkozásait és releváns fogalmait.

 

Általános kompetenciák / máshol is hasznosítható készségek

Tisztában van a szakmában az átvihető készségek jelentőségével (beleértve a személyes, az interperszonális és instrumentális kompetenciákat).

 

Marketing és ügyfélszolgálat

Tisztában van a marketing és ügyfélszolgálat alapfogalmaival.

 

Minőségirányítás

Ismeri a fordítóiparban alkalmazott minőségirányítás általános fogalmait (minőségbiztosítás, minőségértékelés, ellenőrzés, javítás).

 

Tudatában van a minőségirányítás jelentőségének a fordítási projektek folyamataiban.

 

Érti a minőség mint termék, és a minőség mint folyamat közti különbségeket.

 

Ismeri az eljárásokat, a non-konform fordítás, vagy megrendelői panasz esetén.

 

         

 

 

 

[1]A kompetencia fogalma: “azon tudás, készségek és személyes viselkedésmódok együttesét jelenti, amelynek segítségével valaki problémamegoldásra képes egy adott területen” (CEFR, 2012); “a tudás, tapasztalat és készségek azon alkalmazási képessége, amely segíti a kívánt eredmények elérését” (ISO 17100, 2015)); “

; továbbá “a tudás, készségek és attitűdök fordítási munkához szükséges háttérrendszere” (PACTE, 2001).

[2] A tudás a tanulás révén megszerzett információk asszimilációjának eredménye. A tudás tények, alapelvek, elméletek és gyakorlatok összessége, amelyek egy bizonyos szakterülethez (tantárgy, szakma) köthetők (EKKR, 2008).

[3] Készségek: a tudáselemek gyakorlati alkalmazása, tevékenységekre, feladatok megoldására való képességek, problémamegoldás.(EKKR, 2008).

[4] Az attitűd közvetlenül kapcsolódik Bloom oktatási célokra vonatkozó taxonómiájához (1956, 1976). Kognitív/értelmi szint – tudás, pszichomotorikus/készségszint – képességek, affektív/érzelmi szint – attitűd (az egyén magatartásában megnyilvánuló nézetek,motiváció, gondolkodási és cselekvési mintázatok.

[5] Transzkulturális: két kultúra találkozása során létrejövő változás; dinamikus kulturális egymásra hatás (Ashcroft, 2001).